A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 22.01.2014 19:34, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Ogłoszenie wyników

Sprzedaż energii elektrycznej do budynków Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

ZAPYTANIE OFERTOWE


Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie zaprasza niniejszym do złożenia oferty cenowej na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb ZSCKR w Sypniewie (bez usługi dystrybucji)


Warunki Udzielania Zamówienia (WUZ) na sprzedaż energii elektrycznej do budynków Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie o wartości nie przekraczającej 14000 euro


I. Informacje ogólne
1. Dane Zamawiającego
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie ul .Kwiatowa 3 89-422 Sypniewo woj.kujawsko-pomorskie NIP 558-13-74-146 , tel./ fax (52) 389 20 69 Adres poczty elektronicznej: centrum_sypniewo@wp.pl
2. Tryb udzielania zamówienia:
Zapytanie ofertowe- zamówienie o wartości netto poniżej 14 000 euro - nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 4 pkt.8
3. Miejsce publikacji ogłoszenia:
a) Biuletyn Informacji Publicznej ZSCKR w Sypniewie
b) tablica ogłoszeń Zamawiającego

II Opis przedmiotu Zamówienia:
1. Przedmiotem Zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006r. Nr 89z późn.zm. ,zwanej dalej sprzedażą energii elektrycznej dla niżej wymienionych punktów poboru tj. budynku szkoły przy ulicy Kwiatowej 3 w Sypniewie i budynku internatu przy ul. Kwiatowej 1,zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym WUZ oraz danymi w poniższej tabeli:

2. Na podstawie zużycia za okres 12 miesięcy Zamawiający określa szacunkową wartość zakupu energii elektrycznej na kwotę 9300,00 zł netto
3. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami do tej ustawy i Polskimi Normami.
4. Zamawiający posiada umowy na dystrybucję energii elektrycznej na czas nieokreślony z ENEA Operator Spółka z o.o. Zakład Sprzedaży Usług Dystrybucji Bydgoszcz,
ul. E. Warmińskiego 8 ,85-950 Bydgoszcz oraz ENEA Operator Sp.z o.o. ul.Nowa 41 A,
89-100 Nakło nad Notecią.


III. Termin wykonania zamówienia.
Umowa sprzedaży energii elektrycznej zostanie zawarta na okres 12 m-cy- pożądany termin 27.02.2014 r. do 26.02.2015r.


IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych warunków.
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną w okresie wykonywania umowy,
b) posiada aktualną umowę generalną z operatorem OSD do którego przyłączony jest Zamawiający- tj. ENEA Operator Spółka z o.o. Zakład Sprzedaży Usług Dystrybucji Bydgoszcz, ul. E. Warmińskiego 8 ,85-950 Bydgoszcz oraz ENEA Operator Sp.z o.o. ul. Nowa 41 A,89-100 Nakło nad Notecią.
c) zaakceptują załącznik nr 2 projekt umowy lub przedłożą do akceptacji Zamawiającego przed terminem składania ofert własny wzór umowy i uzyskają jego akceptację.

V. Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy firm spoza pionu Energetyki)
2. Aktualna kserokopia decyzji udzielającej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dotyczy firm spoza pionu Energetyki)
3. Zaakceptowany projekt umowy lub projekt własnej umowy po akceptacji Zamawiającego.

VI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń i dokumentów.
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcami będą przekazywane w formie skanu dokumentów za pomocą poczty elektronicznej lub faksem.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca będą przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz instrukcje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

VII. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
Do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami upoważniony jest Pan :
Mirosław Siuda
tel. (52) 389 20 69 wew. 36 e-mail: mirek-siuda@wp.pl


VIII. Opis sposobu obliczania ceny oferty
Cena oferty powinna zawierać cenę jednostkową energii elektrycznej netto i brutto wyrażonej w zł / kWh, określoną z dokładnością nie większą niż cztery miejsca po przecinku oraz opłatę za usługę rozliczania odbiorców. Ewentualne rabaty, upusty oraz inne koszty muszą być wliczone w cenę netto- wzór oferty załącznik nr 1.


IX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.
1. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena oferty brutto.
2. Cena jednostkowa za energię elektryczną przyjęta w ofercie będzie stała w okresie objętym umową.
3.Należności z tytułu wykonania zamówienia będą regulowane na zasadach określonych w umowie.


X. Miejsce oraz termin składania ofert i otwarcia ofert

1. Ofertę cenową wg załącznika nr 1 do WUZ należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, przesłać pocztą, faksem lub skan oferty wraz z załącznikami pocztą elektroniczną.
2. Miejsce składania ofert: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego ul. Kwiatowa 3 , 89-422 Sypniewo. Sekretariat.
3. Termin składania ofert: 04 lutego 2014r.
Załącznik nr 1 - wzór oferty
Załącznik nr 2 - wzór umowy

Opublikował: Szymon Grabinski
Publikacja dnia: 22.01.2014 19:34
Dokument oglądany razy: 1432
Nie podlega Ustawie